รายละเอียดโครงการ
โครงการส่งความรู้สู่น้อง(งป.0300-3-010-08-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
38,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บริการวิชาการแก่สังคม (4102)

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ทำหน้าที่แกนนำทางด้านสุขภาพ สามรถป้องกันตัวจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ1โครงการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน