รายละเอียดโครงการ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากอันตราย (งป.0300-3-010-06-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
53,100.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน(0261) ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน จ.ฉะเชิงเทรา1ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน