รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการศึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่
ผู้รับผิดชอบ :
รศ.ปฐวีร์ วิจบ, อ.ณัฐกานต์ พจนพิมล (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 23 สิงหาคม 2551-23 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
5,520.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน