รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรม สัมมนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 18 สิงหาคม 2551-19 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
4,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
3. ค่าวัสดุในการดำเนินงาน

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10ครั้ง
2. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน2ครั้ง
3. ค่าวัสดุในการดำเนินงาน10ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน