รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 2,9,16,23 กรกฎาคม 2551-2,9,16,23 กรกฎาคม 2551
งบประมาณรวม :
29,560.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ----------
2. ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้ไปศึกษาดูงาน0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน