รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การเป็นนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด และ อ.ทัศนีย์ รอดมั่นคง (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 28 มิถุนายน 2551-28 มิถุนายน 2551
งบประมาณรวม :
18,080.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน