รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการวาดภาพและระบายสีขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.พรรณี รัตนธรรม (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 26 กรกฎาคม 2551-26 กรกฎาคม 2551
งบประมาณรวม :
20,760.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ -----------
2. ค่าวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ1ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน