รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.จิตรา ชนะกุล (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 18 สิงหาคม 2551-18 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
26,780.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ------
2. ค่าวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน