รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2552
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 29 กรกฎาคม 2552-29 กรกฎาคม 2552
งบประมาณรวม :
86,650.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม200คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน