รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 2 กันยายน 2552-2 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
47,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม75ร้อยละ
2. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน100ร้อยละของอาจารย์

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน