รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์นอกที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 14 กันยายน 2552-15 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
68,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนยย์นอกที่ตั้ง -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. มีความรู้ด้านงานวิชาการ100ร้อยละ
2. เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ การประสานภารกิจด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา และลดปัญหาการให้บริการด้านวิชาการ80ร้อยละ
3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเป็นนักบริการที่ดี0100

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน