รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต (กศ.0200-1-080-05-52)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะครุศาสตร์ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
90,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำวารสาร ----------
2. สร้างและทดสอบแบบทดสอบวัดความเป็นครู --
-
3. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนเครื่องมือวัดแววครู6เครื่องมือวัด
2. ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ2ครั้ง
3. จำนวนวารสารทางวิชาการ2ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน