รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (กศ.0200-1-080-13-52)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะครุศาสตร์ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
95,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ --
2. วัสดุในการดำเนินการ --
3. ค่าสาธารณูปโภค

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าอบรม40คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน