รายละเอียดโครงการ
โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษา (กศ.0203-1-080-14-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
40,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าอบรม1โครงการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน