รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.0210-1-093-21-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
123,825.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา --------
2. ศึกษาดูงาน ---------
3. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา88คน
2. จำนวนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน88คน
3. จำนวนครุภัณฑ์ที่ใช้พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ3เครื่อง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน