รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (กศ.0221-1-093-24-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
40,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าอบรม1โครงการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน