รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ (บก.0200-1-09-10-52)
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีฝ่ายวางแผน (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนา41คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน