รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา (บก.0202-1-092-12-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
30,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาเข้าอบรม100คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน