รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (บก.0206-1-090-17-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
15,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน ----
2. นิเทศนักศึกษา ----
3. ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของนักศึกษา -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนวัสดุประกอบการเรียนการสอน5ครั้ง
2. จำนวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน3ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนา2ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน