รายละเอียดโครงการ
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (บก.0210-1-093-21-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
20,600.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรมวิชาการเสริม เช่น คอมพิวเตอร์ --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม80คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน