รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (บก.0218-1-093-26-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
53,700.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. แบบประเมินความพึงพอใจ1โครงการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน