รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (งป.0200-3-010-06-52)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะครุศาสตร์ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552
งบประมาณรวม :
400,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ร่วมโครงการ3โรงเรียน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน