รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 01/10/2552-30/09/2553
งบประมาณรวม :
1,194,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน -----
2. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคารและสิ่งก่อสร้าง ------
3. ผลิต/จัดหา เอกสาร ตำรา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ร้อยละของคณาจารย์เข้าร่วม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ0ภาคเรียน
2. จำนวนห้องเรียนมีคุณภาพได้มาตราฐานเอื้อต่อการเรียนการสอน0รายการ
3. จำนวนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน0ภาคเรียน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน