รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปริญญาเอก
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2552-30/09/2553
งบประมาณรวม :
30,300.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน -------
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ----------
3. จัดหาครุภัณฑ์ ----------
4. ผลิต/จัดหา เอกสาร ตำรา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนครั้งของการอบรมและประชุมทางวิชาการ4ครั้ง
2. จำนวนครั้งของการใช้ห้องเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ1ห้อง
3. จำนวนการใช้งานคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน2เครื่อง
4. จำนวนเอกสารและหนังสือ40เล่ม

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน