รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2552-30/09/2553
งบประมาณรวม :
1,117,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน -----
2. ค่าตอบแทนการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนัศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12 คน3
2. จำนวนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 12 คน3ภาคเรียน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน