รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2552-31/12/2552
งบประมาณรวม :
3,532,229.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. งานบริหารสำนักงาน ---------
2. ค่าตอบแทนการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาและการประสานงาน ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนวัสดุและครุภัณฑ์3รายการ
2. การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ1ภาคเรียน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน