รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา"
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 16 ธันวาคม 2552-16 ธันวาคม 2552
งบประมาณรวม :
42,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การบรรยายเรื่อง "การอุดมศึกษากับสหกิจศึกษา" , "หลักสูตรสหกิจศึกษา" , "มาตรฐานสหกิจศึกษา" และเรื่อง "กระบวนการสหกิจศึกษา" -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน