รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2552-30/09/2553
งบประมาณรวม :
527,700.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ศึกษาดูงานระบบการจัดการสุขภาพ -----------
2. ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาและค่าตอบแทนกรรมการหลักสูตร -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการจัดการสุขภาพด้านสมุนไพร3ภาคเรียน
2. จำนวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ3ภาคเรียน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน