รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2552-30/09/2553
งบประมาณรวม :
660,160.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาคณาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน ---
2. จัดหาตำราเอกสารทางวิชาการ -----
3. ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร ---

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนอาจารย์เข้าร่วมอบรม3ภาคเรียน
2. มีตำรา-เอกสารทางวิชาการสำหรับการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทันสมัย3ภาคเรียน
3. จำนวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 14 คน3ภาคเรียน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน