รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2552-30/09/2553
งบประมาณรวม :
4,662,857.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. 1.1 ค่าเช่าสถานที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ---------
1. 1.2 ค่าจัดจ้างและจัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน ----
1. 1.3 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน --
1. 1.4 ค่าสาธารณูปโภค 038-535430
1. 1.5 ค่าบำรุงสมาคมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย --------
1. 1.6 ค่าประกันของเสียหายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา --
2. ค่าใช้สอยในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน --
2. 2.2 จัดหาวัสดุประกอบการสอน สัมมนา ศึกษาดูงาน ----
3. 3.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางด้านวิชาการ --------
4. จัดหาครุภัณฑ์ ------
5. ค่าใช้จ่ายในการทำแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ -------
5. 5.2 จัดหาวัสดุประกอบการทำแผนกลยุทธ์ -------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนวัสดุการศึกษา3ภาคเรียน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน