รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการ การเสริมสร้างความรักคณะ I LOVE SCIENCEคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 16 ธันวาคม 2552-
งบประมาณรวม :
56,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน