รายละเอียดโครงการ
โครงการกิจกรรมประชุม้เชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนายุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีวางแผนและวิจัย (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 22 มีนาคม 2553-23 มีนาคม 2553
งบประมาณรวม :
38,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน