รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เรื่อง การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา -
งบประมาณรวม :
7,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน