รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้(KM)เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 และวางแนวทางของการจัดทำแผนการดำเนินด้านข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2553
ผู้รับผิดชอบ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 9 มีนาคม 2553-10 มีนาคม 2553
งบประมาณรวม :
13,700.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน