รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพฒนาวิชาชีพจป.แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และอาจารย์ในสาขาวิชาฯ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
งบประมาณรวม :
16,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน