รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสบันฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อเข้าอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ผู้รับผิดชอบ :
(0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 20 ตุลาคม 2552-22 ตุลาคม 2552
งบประมาณรวม :
39,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน