รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการ "ราชนครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายป็นพระราชกศล" สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ :
นายสุรพงศ์ คล้ายเกตุ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 18 สิงหาคม 2552-18 สิงหาคม 2552
งบประมาณรวม :
10,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน