รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการค่ายเยาวชนศึกาธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้รับผิดชอบ :
นายจักรกริช ไชยเนตร (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา 7 สิงหาคม 2552-9 สิงหาคม 2552
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน