รายละเอียดโครงการ
โครงการการเงินงบประมาณรายได้ ผระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผู้รับผิดชอบ :
ประธาน และคณาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 25 ธันวาคม 2552-27 ธันวาคม 2552
งบประมาณรวม :
57,110.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน