รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.1300-1-093-03-51)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
4,499,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จ่ายค่าบริการชื่อโดเมน rru.ac.th

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต100000ชั่วโมง
2. ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์12ครั้ง
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2ระบบ
4. โดเมนเนม (rru.ac.th)2ปี

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน