รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดสร้างเว็บไซต์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/2552-30/09/2553
งบประมาณรวม :
15,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (0014) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน