รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รายละเอียดวิชา มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 4 ตุลาคม 2553-5 ตุลาคม 2553
งบประมาณรวม :
88,600.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บรรยายโดยรองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร -----------
2. อภิปรายกลุ่มย่อย -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน