รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน"
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 22 พฤษภาคม 2553-
งบประมาณรวม :
254,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บรรยายพิเศษโดยอธิการบดี "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล" -----------
2. บรรยายเรื่อง"การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน" โดยรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย "ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ" -----------
3. การบรรยายเรื่อ "E-Learning กับการเรียนการสอน" โดย ผศ.สุชิน นิธิไชโย -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน