รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเทคนิคการสอนและการวัดประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 17 มกราคม 2553-
งบประมาณรวม :
152,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การบรรยายเรื่อง"เทคนิคการสอน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ -----------
2. การบรรยายเรื่อง "การวัดประเมินผล" โดย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน