รายละเอียดโครงการ
โครงการ"Summer Camp Tutor RRU"
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 7 มีนาคม 54-9 มีนาคม 54
งบประมาณรวม :
175,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำโครงการ -----------
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน -----------
3. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ -----------
4. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -----------
5. ดำเนินการ -----------
6. สรุปผลการดำเนินงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. 50

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน