รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการวิจัยศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้บริหารการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ (1200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา มีนาคม 2553-พฤษภาคม 2553
งบประมาณรวม :
30,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน