รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรม"เพื่อเพิมศักยภาพภาพการปฏิบัติงาน" ณ ประเทศกัมพูชา
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 25 ก.ค. 53-27 ก.ค. 53
งบประมาณรวม :
155,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เพื่อให้บุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน