รายละเอียดโครงการ
โครงการSummer Camp VI
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 6 เมษายน 54-8 เมษายน 54
งบประมาณรวม :
200,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เขียนโครงการ -----------
2. เสนอโครงการ -----------
3. ประสานงานโครงการ ----------
4. ประชุมคณะกรรมการ -----------
5. ดำเนินงานตามโครงการ -----------
6. สรุปผลโครงการ ----------
7. ประเมินผลโครงการ ------------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน