รายละเอียดโครงการ
โครงการการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 29 มีนาคม 54-
งบประมาณรวม :
49,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เขียนโครงการ -----------
2. เสนอโครงการ -----------
3. ประสานงานโครงการ -----------
4. ประชุมคณะกรรมการ -----------
5. ดำนินงานตามโครงการ -----------
6. ประเมินผลโครงการ ----------
7. สรุปผลโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน