รายละเอียดโครงการ
โครงการดำเนินงานเร่งด่วน
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/51-30/09/52
งบประมาณรวม :
7,000,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ----
2. บริหารงานกลางกรณีฉุกเฉิน ---

รายการวัสดุ

 

ที่รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์จำนวนหน่วยจำนวนเงิน
1. ค่าตอบแทนการดำเนินงานครั้ง200,000.00
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้ง1,500,000.00
3. ค่าวัสดุในการดำเนินงานรายการ1,500,000.00
4. ค่าครุภัณฑ์ในการดำเนินงานรายการ500,000.00
5. ซ่อมบำรุงทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯรายการ1,300,000.00
6. ผู้บริหารไปราชการต่างประเทศครั้ง2,000,000.00

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ10ครั้ง
2. มหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการงานฉุกเฉินได้ทันเหตุการณ์5ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน